Statut

Statut Publicznego Przedszkola Anglojęzycznego The Little Steps

w Krakowie

ROZDZIAŁ 1
  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania przedszkola publicznego, zwanego w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps.
 2. Przedszkole posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8641777956.
 1. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 

ul. Fałęcka 39, 30 – 441 Kraków

Oddziały znajdują się pod adresami: 

ul. Cechowa 48, 30 – 617 Kraków

ul. Polonijna 9, 30 – 668 Kraków

Przedszkole używa pieczęci o treści:

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps

30-441 Kraków, ul. Fałęcka 39

NIP 8641777956

§ 2

 1. Przedszkole jest placówką  publiczną, która:
 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organprowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Bartosz Świderski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ulica Sokołowskiego 19 w Krakowie, 31-436 Kraków.
 3. Osoba prowadząca przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań osoby prowadzącej należy w szczególności :
 1. zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
 3. wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych;
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej przedszkola;
 5. wyposażenie  przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów   wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
    do dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ 2
  Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego oraz z przepisów wykonawczych do ustawy prawo oświatowe, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest w szczególności:
 1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka oraz budowanie jego systemu wartości;
 2. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. realizacja całościowego procesu opieki, wychowania i nauczania;
 4. umożliwianie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania
    oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
 5. wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 1. Zadaniami przedszkola są w szczególności:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
    i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
   i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
   i zainteresowań;
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka
    oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, 
    
  w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
    i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
    i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
    do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 18. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej, osłuchiwanie dziecka z brzmieniem języka obcego nowożytnego, rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym nowożytnym oraz rozwijanie pozytywnej motywacji
    do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
 19. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 20. organizowanie oraz udzielanie dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, polegającej
    na wspomaganiu rozwoju dziecka, wyrównywaniu i korygowaniu deficytów rozwojowych oraz ich przyczyn, a także na pomaganiu i wspieraniu rodziców
    w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 21. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, adekwatnie do możliwości bazowych i kadrowych przedszkola;
 22. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli
   i rodziców.
 1. Przedszkole prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dziecka w celu poznania jego możliwości oraz potrzeb rozwojowych i na tej podstawie wspomaga 
   oraz ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 
   i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym 
   i przyrodniczym.
 2. Przedszkole prowadzi i dokumentuje analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki
    w szkole podstawowej, tzw. diagnozę przedszkolną.

§ 4

Przedszkole, zaspokajając potrzeby dziecka, kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka;
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój
   zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ 3
Sposób realizacji zadań przedszkola

§ 5

 1. Realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod 
   
  i organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńcze, z uwzględnieniem wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 2. Realizacja programu wychowania przedszkolnego odbywa się zarówno podczas zajęć kierowanych, jak i podczas wszystkich aktywności dzieci w przedszkolu, w tym: spożywania posiłków, czasu przeznaczonego na odpoczynek, uroczystości przedszkolnych, wycieczek, czynności samoobsługowych, samodzielnej zabawy 
   
  w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu.
 3. Na potrzeby efektywnej realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych przedszkole zabezpiecza bazę adekwatną do potrzeb rozwojowych dzieci, 
   
  z uwzględnieniem:
 1. warunków lokalowych zgodnych z wymogami bezpieczeństwa, tj: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych
    i szatni, miejsca do spożywania posiłków, miejsc do wypoczynku;
 2. aranżacji wnętrz umożliwiającej: spokojny wypoczynek, celebrowanie posiłków, swobodną zabawę, realizację rożnego rodzaju zajęć oraz podejmowanie prac porządkowych po zakończeniu różnych aktywności, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi;
 3. zabawek i pomocy dydaktycznych, wspierających wszechstronny rozwój dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
 1. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa
    i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

§ 6

 1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 2. Przedszkole udziela wsparcia rodzicom w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole, w szczególności w zakresie, wskazanym w § 11 ust.1 oraz w ramach świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Na podstawie diagnozy, o której mowa w § 3 ust. 4, przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

§ 7

Przedszkole realizuje swoje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, w szczególności poprzez:

 1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka
   z uwzględnieniem wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach, określonych w § 8.
 4. stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie
   z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i lekarza - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka, w zakresie wskazanym w § 9;
 5. prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na zasadach określonych
    w §10.

§ 8

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
    i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w 
  przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
    oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu dotyczy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, wynikających w  szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
 15. kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  2. porad i konsultacji.
 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, dzieci i nauczycielom 
   
    w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 9

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem
    o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w oddziale  
    w przedszkolu ogólnodostępnym.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedszkole zapewni:
 1.  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 3. zajęcia specjalistyczne i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 4. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 5. przygotowanie dzieci do samodzielności.
 1. Dla dzieci, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, pozwalający na dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych, z uwzględnieniem zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 10

 1. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, pod warunkiem uzyskania środków finansowych na realizację działań w tym zakresie.
 2. Pomoc w ramach wczesnego wspomagania organizowana jest na pisemny wniosek rodziców dziecka, kierowany do dyrektora przedszkola. Składając wniosek rodzice oświadczają, że dziecko nie korzysta z zajęć wczesnego wspomagania w innej placówce oraz załączają opinię, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Po przyjęciu wniosku rodziców, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dyrektor przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wchodzą:
 4. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 5. psycholog,
 6. logopeda,
 7. inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 8. Zakres zadań osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 4) niniejszego paragrafu, zostanie określony na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zakresy zadań osób, o których mowa w ust.3 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu, zostały określone w § 21 ust. 7 i 8 statutu.
 9. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu muszą posiadać kwalifikacje
    do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania.
 10. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania należy:
 11. ustalenie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej kierunków
    i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania
    i wsparcia rodziny dziecka;
 12. opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, 
   
  z uwzględnieniem wsparcia rodziny dziecka oraz harmonogramu jego realizacji;
 13. przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi przedszkola propozycji zajęć specjalistycznych oraz ich koniecznego wymiaru, adekwatnie do potrzeb dziecka;
 14. realizacja indywidualnego programu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju;
 15. wsparcie rodziców dziecka;
 16. analiza postępów i trudności dziecka oraz skuteczności udzielanej pomocy;
 17. współpraca z instytucjami zewnętrznym, adekwatnie do potrzeb dziecka;
 18. prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych w ramach realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dziennika zajęć oraz arkusza obserwacji dziecka, zgodnego z wymogami określonymi prawem oświatowym.
 19. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola lub wicedyrektor ds. pedagogicznych,
    o ile zostanie powołany.
 20. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin ustala dyrektor przedszkola.
 21. O przyznanych formach wsparcia oraz wymiarze godzin na ich realizację dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców dziecka. Dyrektor przedszkola przekazuje również rodzicom program działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 22. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zależnie od ich celów i specyfiki potrzeb dziecka mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo, przy czym liczba dzieci 
   
  w grupie nie może przekraczać 3.

§ 11

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą, głownie  w zakresie wychowania dziecka i przygotowania 
   
  go do nauki w szkole, w szczególności: 
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej     interwencji specjalistycznej;
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, w tym o stanie gotowości do podjęcia nauki w szkole zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 i 3;
 2. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres oddziaływań wychowawczych oraz wspiera rodziców w ich realizacji;
 3. stwarza możliwość podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców poprzez oferowane formy wsparcia w postaci warsztatów i konsultacji.
 4. Zasady i formy współpracy z rodzicami zostały określone w §23.

ROZDZIAŁ 4
Organy przedszkola

§ 12

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola,
 2. rada pedagogiczna.
 1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza osoba prowadząca przedszkole.
 2. Do kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola;
 2. reprezentowanie przedszkola przed organami i instytucjami zewnętrznymi;
 3. opracowanie oraz dokonywanie zmian w regulaminach o charakterze wewnętrznym;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole;
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, m. in. poprzez nadzór nad sposobem planowania i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy - według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 7. dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego;
 8. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców
    i nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym zapewnienie realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz umożliwienie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania;
 9. wydawanie rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
   w szkole podstawowej;
 10. kierowanie, jako przewodniczący, pracami rady pedagogicznej, realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego;
 11. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych, ustalanie dodatkowych stanowisk zgodnie z potrzebami przedszkola oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, 
   a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 12. wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  
   w tym nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, zgodnie
   z regulacjami szczegółowymi prawa oświatowego;
 13. dysponowanie i zarządzanie finansami oraz majątkiem przedszkola;
 14. zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych 
   w przedszkolu;
 15. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;
 16. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;
 17. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami;
 18. informowanie dyrektora szkoły obwodowej o realizacji przez dziecko zapisane
    do przedszkola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
   o zmianach w tym zakresie;
 19. podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego.
 20. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola i przekazywanie go organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole; arkusz organizacji przedszkola jest opiniowany przez kuratora oświaty.
 1. Zadania związane ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, o którym mowa
    w ust. 3 pkt 5) niniejszego paragrafu, obejmują:
 1. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników
   do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
 2. kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 3. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
  1. diagnozę pracy przedszkola,
  2. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli 
    
   doskonalenia zawodowego,
  3. prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,
  4. monitorowanie pracy przedszkola.
 1. Szczegółowe informacje o organizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
    są każdorazowo zawarte w planie nadzoru pedagogicznego, opracowywanym przez dyrektora przedszkola w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
 2. Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, o których mowa w ust. 3 pkt 12) niniejszego paragrafu, obejmują w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego;
 2. przydzielanie opiekuna stażu nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym;
 3. zapewnienie nauczycielom odbywającym staż warunków do jego realizacji;
 4. nadzorowanie zgodności stażu z przepisami prawa oświatowego;
 5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli, którzy odbyli staż, z uwzględnieniem dorobku zawodowego za okres stażu;
 6. powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i przewodniczenie jej pracom
   oraz nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;
 7. udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 1. W przedszkolu mogą zostać utworzone stanowiska wicedyrektorów:
 1.  stanowisko wicedyrektora ds.  pedagogicznych;
 2. stanowisko wicedyrektora ds. organizacyjnych.
 1. Stanowisko wicedyrektora ds pedagogicznych tworzy się szczególnie w przypadku, gdy dyrektorem przedszkola jest osoba niebędąca nauczycielem, zgodnie z wymogami prawa oświatowego.
 2. Dyrektor przedszkola deleguje na wicedyrektora ds.  pedagogicznych zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, określone w ust.4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Dyrektor przedszkola powierza wicedyrektorowi ds. organizacyjnych zadania związane z organizacją bieżącej pracy przedszkola, tj:
 1. organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
 2. opracowanie zmian w regulaminach o charakterze wewnętrznym;
 3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli na potrzeby oceny pracy dokonywanej przez dyrektora przedszkola;
 4. opracowywanie dokumentów związanych z dopuszczaniem przez dyrektora przedszkola do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego;
 5. koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 6. bieżąca współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi
   i kontrolującymi pracę przedszkola;
 7. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;
 8. przygotowywanie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki
    w szkole podstawowej, przekazywanej przez dyrektora przedszkola rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 9. przygotowywanie informacji o realizacji przez dziecko zapisane 
    
  do przedszkola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
   o zmianach w tym zakresie, przekazywanej przez dyrektora przedszkola dyrektorowi szkoły obwodowej;
 10. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.
 1. Powołania na stanowiska wicedyrektorów oraz odwołania z tej funkcji dokonuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej oraz rady pedagogicznej.
 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy uczęszczających
   do przedszkola;
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
   w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 6. uchwalanie statutu przedszkola lub zmian w statucie na podstawie przygotowywanych przez siebie projektów.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy plan zajęć przedszkola;
 2. projekt planu finansowego przedszkola;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli, przed ich dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 2. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy 
   
  we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, dyrektora przedszkola, nauczycieli i innych pracowników przedszkola 
   
  oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię przedszkola.

§ 13

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje, 
    
  z pominięciem tych o których mówi § 12 ust. 13 niniejszego statutu, mają możliwość   swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.
 2. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola przebiega w następujący sposób:
 1. ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji; wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości osobie prowadzącej przedszkole;
 2. negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej 3/4 członków rady pedagogicznej;
 3. w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia osobę prowadzącą lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, w celu podjęcia decyzji rozstrzygającej kwestie sporne. Decyzja osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dotycząca spornej kwestii, jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 5

Organizacja przedszkola

§ 14

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 3. Liczba miejsc w oddziałach przedszkola nie może przekraczać 25 dzieci w grupie.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 3-4 lat – ok. 15 min, z dziećmi w wieku 5-6 lat – ok. 30 min.
 6. Przedszkole zorganizowane jest w formie oddziałów.
 7. W każdym oddziale przedszkolnym pracują nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 8. W przypadku nieobecności nauczyciela oddziału, dyrektor przedszkola może wyznaczyć zastępstwo innemu nauczycielowi.
 9. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą przedszkole, na wniosek dyrektora przedszkola. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach
   
  od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 10. Termin przerw, o których mowa w ust. 9 oraz informację na temat dni wolnych podaje do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola, wydając w tym zakresie zarządzenie,
    w terminie do 15 września każdego roku.
 11. Przerwa, o której mowa w ust. 9 może wynikać w szczególności z konieczności przeprowadzenia remontów lub prac konserwacyjnych i nie może trwać dłużej 
   
  niż 1 miesiąc.
 12. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy
   w funkcjonowaniu przedszkola, której mowa   w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 13. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców lub inne osoby, wpisane do karty przedszkolaka lub na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru, złożonego wcześniej w przedszkolu przez rodziców.
 14. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17:00, nauczyciel podejmuje dwie próby kontaktu telefonicznego z rodzicami oraz oczekuje
   z dzieckiem w przedszkolu przez godzinę, a po tym czasie powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 15. Przedszkole i Firma cateringowa przestrzega zasad zdrowego odżywiania.
 16. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać na terenie przedszkola żadnych słodyczy.
 17. Przedszkole zapewnia w każdym dniu funkcjonowania 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

§ 15

 1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych i uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
 2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję przedszkola.

§ 16

 1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania
    z czterech posiłków dziennie:
 2. I śniadania;
 3. II śniadania;
 4. obiadu;
 5. podwieczorku.
 6. Wyżywienie w Przedszkolu zapewnia firma cateringowa.
 7. Koszty wyżywienia dziecka ponoszą rodzice, zgodnie z zasadami przedstawionymi
   w 
  § 25 ust. 4.

§ 17

 1. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przekazuje go osobie prowadzącej przedszkole; arkusz organizacji przedszkola jest opiniowany przez kuratora oświaty.
 2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, a także potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców. W ramowym rozkładzie dnia uwzględnia się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę
   nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
   z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, mając na uwadze obowiązek realizacji podstawy programowej.

§ 18

 1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich
   poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi 
   z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem przedszkola w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobytu dziecka w warunkach przedszkolnych.
 3. Decyzja dyrektora, dotycząca podjęcia działań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców, jak i pracowników przedszkola.
 4. Jeśli w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu zostanie stwierdzona choroba 
   
  lub pogorszenie stanu zdrowia, dyrektor przedszkola informuje rodziców o zaistniałej sytuacji, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
 5. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.                                                     

                                                                 § 19

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania 
   z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
  1. W tym czasie nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach 8.00 – 16.00. 
  2. Nauczyciele i dyrektor do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami /opiekunami prawnymi również telefonicznie.
  3. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem poczty elektronicznej z pakietu Office 365, skrzynki mailowej Outlook, spełniające zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
  4. Przekazywane treści są dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.
  1. Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych 
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego”

ROZDZIAŁ 6

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola

§ 20

 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w oparciu
   o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych.
 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa do końca stycznia osoba prowadząca.
 3. Osoba prowadząca przedszkole do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131
   ust. 2-6Ustawy prawo oświatowe oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 4. Dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola, z wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w następujących przypadkach:
 1. zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres powyżej jednego miesiąca,
    po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty wraz z wyznaczeniem terminu zapłaty;
 2. niezgłoszenia się dziecka do przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności, po pisemnym wezwaniu rodziców do złożenia wyjaśnienia przyczyny nieobecności;
 3. uporczywego nieprzestrzegania przez rodziców statutu oraz zarządzeń dyrektora w zakresie mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, po uprzednim trzykrotnym pisemnym wezwaniu do przestrzegania zapisów tych dokumentów;
 4. utajnienia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej lub wystąpienia takiej choroby w trakcie objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, po powzięciu informacji o tej okoliczności;
 5. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci, poprzez uporczywe nieprzestrzeganie przez dziecko obowiązków, określonych w §18 ust. 2, po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków wychowawczych.
 1. Po stwierdzeniu zaistnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola, stosowana jest następująca procedura:
 1. w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) -4) niniejszego paragrafu:
  1. dyrektor przedszkola pisemnie powiadamia rodziców o zagrożeniu skreśleniem dziecka z listy uczęszczających do przedszkola oraz ostatecznie wzywa do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji;
  2. dyrektor przedszkola powiadamia radę pedagogiczną 
    o przedstawionych wyjaśnieniach lub ich braku oraz wspólnie z radą pedagogiczną dokonuje analizy sytuacji;
  3. jeśli rada pedagogiczna uzna przedstawione wyjaśnienia za niewystarczające, podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia dziecka 
    z listy uczęszczających do przedszkola.
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 5) niniejszego paragrafu:
  1.  nauczyciel sprawujący opiekę nad oddziałem przygotowuje informację o wszystkich podjętych działaniach wychowawczych, 
    w tym działaniach podjętych we współpracy z instytucjami lub specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami, a także przedstawia prognozę dotyczącą możliwości zmiany zachowania dziecka w efekcie tych działań,
     z uwzględnieniem charakterystyki rozwojowej dziecka wieku przedszkolnym;
  2. dyrektor przedszkola pisemnie powiadamia rodziców o zagrożeniu skreśleniem dziecka z listy uczęszczających do przedszkola oraz wzywa do przedstawienia propozycji dodatkowych działań naprawczych ze strony rodziców;
  3. na posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciel sprawujący opiekę nad oddziałem przestawia informację, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) litera a) niniejszego paragrafu, a dyrektor propozycje działań naprawczych ze strony rodziców, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) litera b) niniejszego paragrafu lub informacje o ich braku, zaś rada pedagogiczna dokonuje ich analizy;
  4. jeśli rada pedagogiczna uzna, że zostały podjęte wszelkie niezbędne działania ze strony przedszkola oraz, że propozycje dodatkowych działań naprawczych nie stanowią wystarczającej przesłanki do realnej zmiany zachowania dziecka,   podejmuje uchwałę o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
 1. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola jest przekazywana rodzicom przez dyrektora przedszkola w formie pisemnej.
 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty,
    które wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od daty
    jej otrzymania.
 3. Po upłynięciu terminu odwoławczego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dziecko zostaje skreślone z listy uczęszczających do przedszkola.

ROZDZIAŁ 7

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo w przedszkolu

§ 21

 1. W przedszkolu każdy oddział powierzony jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 2. W każdym oddziale może być zatrudniona pomoc nauczyciela, która współdziała
   z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Pomoc nauczyciela może posługiwać się językiem angielskim, dostosowując
   jego stopień do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.   
 4. Zajęcia i zabawy dzieci w ogrodzie odbywają się na terenie bezpiecznym,
   a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 5. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie przedszkola oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wydaje dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki, zgodną z obowiązującym wzorem. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce.
 7. W trakcie trwania wycieczki, opiekę nad dziećmi pełni nauczyciel.
 8. W zależności od charakteru wycieczki dyrektor przedszkola może wyznaczyć
   jako opiekuna wycieczki inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym przedszkola.
 9. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Każdorazowe wyjście na plac zabaw jest zgłaszane do dyrektora lub osoby
   go zastępującej. Każde wyjście poza teren przedszkola jest wcześniej zgłoszone
   i uzgodnione z dyrektorem przedszkola.
 11. Dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona prowadzi rejestr wyjść grupowych dzieci poza teren przedszkola, zgodny z obowiązującym wzorem.
 12. W czasie wycieczek zapewnia się dzieciom opiekę co najmniej jednej osoby
    na 10 dzieci, a podczas innych wyjść poza teren przedszkola jednej osoby dorosłej
    na 15 dzieci.

ROZDZIAŁ 8
  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 22

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, w tym pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą 
   w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych oraz spełnienie wszystkich pozostałych wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Nauczyciel ma obowiązek:
 1. znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów
   o charakterze wewnętrznym;
 2. znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
   oraz znać zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego;
 3. planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, 
   w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego;
 4. dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom;
 5. otaczać indywidualną opieką każde dziecko, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z jego rodzicami, innymi pracownikami przedszkola, a także specjalistami spoza przedszkola w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 6. dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;
 7. opracowywać indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju każdego dziecka i realizować go w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki
    w szkole podstawowej;
 8. opracować i realizować indywidualny plan działań wspierających rozwój dziecka uzdolnionego;
 9. niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 10. uczestniczyć (w razie potrzeby) w procesie planowania i realizacji określonych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym w pracach zespołu powołanego przez dyrektora do opracowania dla dziecka indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego tzw. IPET;
 11. prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
 12. współpracować z rodzicami dziecka w celu intensyfikowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka;
 13. systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
 14. stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego
   i dydaktycznego;
 15. rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie
   z obowiązującymi w przedszkolu zasadami;
 16. wykonywać polecenia dyrektora, wicedyrektora ds. pedagogicznych
    i osoby upoważnionej przez dyrektora do realizacji określonych zadań;
 17. rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz inne zadania, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola;
 18. znać oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz przeciwpożarowych obowiązujących w przedszkolu.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 2. bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych
   przez przedszkole,
 3. realizacji ścieżki awansu zawodowego;
 4. oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
 5. korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy 
   z dziećmi;
 6. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych 
   w przedszkolu;
 7. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
   rady pedagogicznej, metodyka oraz wyspecjalizowanych poradni i instytucji;
 8. wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.
 2. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 1. opracowanie koncepcji i strategii opieki psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i koncepcją pracy przedszkola (NVC, Montessori);
 2. diagnozowanie dzieci przedszkolnych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
   
  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka 
   
  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających pełne
   i aktywne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 4. planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wyników diagnozy oraz opracowywanie wspólnie z zespołem specjalistów indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci z orzeczeniem 
   o potrzebie kształcenia specjalnego;
 5. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w szczególności:
 6. prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci;
 7. wspieranie dzieci w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, edukacyjnymi i w relacjach społecznych, w szczególności dzieci niepełnosprawnych, poprzez regularne i rzetelne prowadzenie zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych - warsztatowych;
 8. wspieranie dzieci zdolnych;
 9. praca interwencyjna i mediacyjna w sytuacjach kryzysowych;
 10. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 11. wspieranie rodziców w procesie wychowywania dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, w szczególności poprzez:
  1. spotkania o charakterze indywidualnym,
  2. prowadzenie warsztatów tematycznych,
  3. utrzymywanie kontaktu mailowego z rodzicami,
  4. udostępnianie publikacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 12. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
   psychologiczno-pedagogicznej i w pracy wychowawczej, w szczególności
   w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych 
   z funkcjonowaniem grupy dzieci;
 13. wspieranie dyrekcji oraz nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów i trudności zawodowych;
 14. udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (o ile zostanie powołany);
 15. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnej z obowiązującymi przepisami;
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 1. diagnozowanie (w tym badania przesiewowe) dzieci pod kątem wad wymowy;
 2. wytypowanie dzieci do terapii logopedycznej na podstawie przeprowadzonej diagnozy;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej w formie zajęć indywidualnych 
   i grupowych;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń – udzielanie porad i konsultacji dla rodziców;
 5. udzielanie porad i konsultacji dla nauczycieli, w szczególności instruktażu, dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci;
 6. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 7. opieka nad gabinetem logopedycznym;
 8. udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (o ile zostanie powołany);
 9. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo
    w życiu przedszkola;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom  edukacyjnym, we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
    oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 1. W przedszkolu mogą zostać zatrudnieni inni specjaliści, w szczególności na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, posiadający kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć.
 2. Zakres zadań specjalistów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
    jest określany każdorazowo, adekwatnie do potrzeb dziecka, z uwzględnieniem zadań zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wskazanych w § 10 ust.6.

§ 23

 1. Podstawowymi zadaniami innych pracowników, w tym pracowników administracji
    i obsługi są:
 1. stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 2. dbałość o sprawne działanie przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola;
 3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich dzieci;
 4. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
 5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków, określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań,
   jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
 6. Ponadto pracownicy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, realizują zadaniazgodne z podpisanymi przydziałami czynności dla poszczególnych stanowisk.
 1. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
 1. pomoc w organizowaniu pracy dydaktyczno – opiekuńczo-wychowawczej
   w oddziale, w szczególności:
 2. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć i wystroju sali,
 3. wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania,
 4. wsparcie nauczyciela w opiece nad dziećmi podczas zajęć,
 5. porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,
 6. udział w wycieczkach, spacerach, zabawach w ogrodzie w charakterze opiekuna/dodatkowego opiekuna.
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, w szczególności:
 8. otoczenie dziecka opieką od momentu przejęcia od osoby odprowadzającej
    je do przedszkola,
 9. współpraca z pomocą przedszkolną w zakresie wsparcia dzieci w czynnościach samoobsługowych
 10. nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku,
 11. pomoc w opiece nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica,
 12. czuwanie nad zgodnym z zasadami statutu wydawaniem dzieci wychodzących
   do domu.
 13. Pomoc przedszkolna odpowiada za:
  1. zamawianie posiłków, ewidencjonowanie przywożonych posiłków;
  2. wydawanie posiłków, pomoc dzieciom podczas posiłków (karmienie w razie potrzeby);
  3. zapewnienie opieki i pomocy dzieciom przy ubieraniu/przebieraniu się;
  4. pomoc w czynnościach higienicznych dzieci (w razie potrzeby przewijanie, asystowanie w toalecie, mycie i inne działania higieniczno-porządkowe zgodnie z zaleceniami dyrektora oraz nauczycieli);
  5. zapewnienie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach przedszkola;
  6. dbanie o porządek i bezpieczeństwo na terenie zewnętrznym przedszkola
    i bezpośrednio przy ogrodzeniach od ulic i chodników;
  7. zgłaszanie i wpisywanie do zeszytu napraw zauważonych usterek; monitorowanie zakupów środków czystości i ich zgłaszanie dyrektorowi przedszkola;
  8. pomoc podczas spacerów lub wycieczek w opiece nad dziećmi, adekwatnie
     do zaistniałych potrzeb;
  9. pomoc na sali przedszkolnej w opiece nad dziećmi adekwatnie do zaistniałych potrzeb;
  10. prowadzenie dokumentacji związanej z HACCP oraz przestrzeganie jej procedur.

ROZDZIAŁ 9
  Rodzice i dzieci

§ 24

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania to w szczególności:
 1. zebrania ogólne i grupowe;
 2. kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
 3. zajęcia otwarte;
 4. spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.;
 5. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;
 6. warsztaty dla rodziców;
 7. pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii;
 8. gazetki informacyjne dla rodziców;
 9. wycieczki;
 10. spotkania integracyjne, festyny;
 11. inne formy adekwatnie do bieżących potrzeb.
 1. Spotkania z rodzicami odbywają się trzy razy w każdym roku szkolnym.
   Podczas spotkań, nauczyciele przedstawiają rodzicom wyniki obserwacji psychologiczno-pedagogicznej, prowadzonej w przedszkolu.
 2. Terminy spotkań z rodzicami podaje do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola, wydając w tym zakresie zarządzenie, w terminie do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Rodzice mają prawo do:
 1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 2. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
    bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania,
    płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;
 3. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 4. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych;
 5. wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
 6. wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole
    oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);
 7. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
 8. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej,
    zgodnej z ich potrzebami, w miarę możliwości przedszkola;
 9. znajomości statutu przedszkola;
 10. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 11. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;
 12. zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
 13. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć
    oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
 14. zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty rekreacyjnej przedszkola;
 15. udziału w pracach Teatralnego Koła Rodziców;
 16. ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
 17. wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu;
 2. stosować się do uwag i zaleceń nauczyciela prowadzącego grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju ich dzieci;
 3. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu
    i usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni;
 4. przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola –osobiście lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa 
    u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę);
 5. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie 
    lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać 
    do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników przedszkola podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne 
    i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni;
 6. odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych
    lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci;
 7. niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne;
 8. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola
    i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji
    oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;
 9. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
 10. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 11. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie 
   z umową cywilno-prawną;
 12. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy;
 13. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 14. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 25

 1. Dzieciom przysługują wszelkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka,
   a w szczególności mają prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;
 2. akceptacji takimi, jakimi są;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
    czy zaniedbania ze strony dorosłych;
 4. poszanowania godności i własności osobistej;
 5. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 7. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 8. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
    i wychowawczym;
 9. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
 10. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
    i dotkliwymi zdarzeniami.
 11. Do obowiązków dziecka należy:
  1. zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie ustalonych zasad i norm obowiązujących w grupie przedszkolnej, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  2. nieoddalanie się od grupy bez wiedzy nauczyciela;
  3. informowanie nauczyciela o złym samopoczuciu i potrzebach fizjologicznych;
  4. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego 
    w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;
  5. słuchanie i wykonywanie poleceń oraz odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ 10

Zasady odpłatności

§ 26

 1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Rada Miasta Krakowa, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie nie krótszym
   niż 5 godzin dziennie.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zawarte są w Umowie korzystania z usług Publicznego Przedszkola Anglojęzycznego The Little Steps 
   w Krakowie.
 3. Firma cateringowa zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, w zakresie wskazanym
   w § 16 ust. 1.
 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Firma cateringowa.
 1. Zasady odpłatności, o których mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola podaje
    do wiadomości publicznej najpóźniej do dnia 10 września.

ROZDZIAŁ 11

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
 1. zamieszczony na stronie internetowej przedszkola;
 2. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora.
 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w przedszkolu nie mogą
   być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Tags: Statut Regulamin