Program

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps realizuje polską podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzenie MEN.
Dodatkowo w pracy z dziećmi przedszkole anglojęzyczne wykorzystuje różne elementy sprawdzonych metod m.in.: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, NVC, Marii Montessori, globalnego czytania i immersji językowej w nauce języka angielskiego.

Zajęcia programowe w przedszkolu anglojęzycznym realizowane są w ramach projektów edukacyjnych opracowanych przez kadrę pedagogiczną z uwzględnieniem treści wynikających z podstawy programowej. Nauka polega na eksperymentowaniu i ciągłym odkrywaniu świata poprzez warsztatowy charakter zajęć, liczne wycieczki, spotkania z niezwykłymi ludźmi, zabawy, czy przedstawienia. 
Starannie przygotowany program i odpowiednia metodyka pracy, stawia przed dziećmi ciągłe wyzwania, dając im szansę na poszukiwanie własnych rozwiązań, wyciąganie wniosków i naukę krytycznego myślenia. 
Różnorodność form pracy, fachowa opieka, ciepła i miła atmosfera - to wszystko sprawia, że pobyt w Przedszkolu Anglojęzycznym The Little Steps staje się dla dziecka niezwykłą przygodą.

W naszych przedszkolach zapewniona jest bezpłatna opieka logopedyczna, psychologiczna i terapeutyczna. Nasi specjaliści są przygotowani do niesienia pomocy i wsparcia dla dzieci z trudnościami. W przedszkolu przy ul. Fałęckiej funkcjonuje sala integracji sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt to terapii SI. Oferujemy bezpłatne zajęcia integracji sensorycznej dla naszych przedszkolaków.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN celem wychowania przedszkolnego jest: 
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;
6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:
I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
IV. Budowanie systemu wartości.

 

 

Dane teleadresowe   |  ul. Fałęcka 39, 30 - 441 Kraków
ul. Cechowa 48, 30-614 Kraków